SILVAPOL S.A. zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi akcjonariuszami. Zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi będziemy również prezentować na stronie internetowej wymagane informacje.

Przedsiębiortstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” S.A. 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowej 1/3, kod pocztowy 60-122
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000059804
o kapitale zakładowym 777.315,00 zł. opłaconym w całości
nr NIP 779-00-06-100
REGON 630 060129
strona internetowa www.silvapol.pl
e-mail: info@silvapol.pl
tel.  +48 61 866 30 71
fax: +48 61 866 48 97

Informacja z dnia 3 czerwca 2024 r.
Na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15  Statutu Spółki zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowa 1/3 na dzień  26 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Informacja z dnia 18 maja 2023 r.
Na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15  Statutu Spółki zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowa 1/3 na dzień  2 czerwca 2023 r. na godzinę 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Informacja z dnia 7 września 2022 r.
Na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15  Statutu Spółki zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowa 1/3 na dzień  27września 2022 r. na godzinę 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Informacja z dnia 7 września 2021 r.
Na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15  Statutu Spółki zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowa 1/3 na dzień  28 września 2021 r. na godzinę 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Informacja z dnia 7 września 2020 r.
Na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 Statutu Spółki zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Węglowa 1/3 na dzień 24 września 2020 r. na godzinę 9:00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa „Silvapol” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Węglowa 1/3 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki w formie zapisów elektronicznych powierzono Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu ul. Węglowa 1/3 w terminie do dnia 31.12.2020r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Jednocześnie Santander Biuro Maklerskie wymaga od PZTL Silvapol S.A. podania danych akcjonariuszy niezbędnych do prawidłowego prowadzenia rejestru akcjonariuszy, które proszę wpisać w załączonym do wezwania formularzu i przekazać go razem z dokumentami akcji.
Załącznik:
FORMULARZ 1

Facebook
Facebook